23.05.2024

Қазақстан географиясын оқыту әлі шешімін таппады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жол­дауын­да «Азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиім­ді қарастыратын «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдама­­сын іске асыру – бәрімізге ортақ міндет» деді. Осыған байланысты білім са­ласында «География» оқу пәнінен сабақ беріп жүрген барлық педагог пен Гео­гра­фиядан республикалық атаулы мектеп мүшелері бірлесіп өткіз­ген Рес­­пуб­ликалық ғылыми-әдістемелік семинарларда жүйелі тұрғыдан пән­нің жаңар­тылған бағдарламасы мен оны оқытуда жіберілген көптеген кемшілікті қайта қарап, талқылап, алдағы уақыттағы дұрыс бағыттарын анықтады.

2020 жылы 5 қараша күні онлайн режімде «Жалпы білім беретін мектептерде география пәнін оқытудағы өзекті мәселелер» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-әдістемелік семинарда Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің география, ту­ризм және су ресурстары кафе­дра­сы мен «Географиядан Ұ.Ә.Ес­на­зарова­ның Республикалық атаулы мек­тебі» және Қазақстанның ЖОО гео­граф-ғалымдары мен педагогтері бір­лесіп бірнеше «Жаңартылған білім бағдарламасы жағдайында «Қазақстан географиясы» пәнін оқыту мәселесі» тақырыбы бойынша республикалық ғылыми-әдістемелік семинар өткізіп, пікір алысу болды. Осындай игілікті іске географиядан Ұ.Ә.Есназарованың Рес­­­пуб­ликалық атаулы мектебінің мү­­­ше­­лері 2021 жылы 27 наурыз күні он­лайн ре­жімде «Қазақстан Рес­пуб­ли­касы жал­пы орта білім бе­ретін мек­теп­­­терде гео­графиялық білім беру­дің ұлт­тық мо­делінің тұжы­рым­дамасы» жо­ба­сын тал­қылап, өз ойларын ортаға салды.

Республикадағы ұстаздар қатысқан экс­перттік талқылауда біздің сын пікі­рімізді, соның ішінде «География» пәні өте ертеден дүние жүзінің бар­лық мемлекеттерінде міндетті түрде оқы­ты­лып келе жатқан оқу пәні және ға­сыр­лар бойы географияны оқытудың қалыптасқан жүйесі бар екені айтылған еді. Ол 6-сыныптағы «Физикалық география» курсы. Бұл курста оқушылар адамзат өмір сүріп жатқан Жер ғалам­шары және оның географиялық қа­бықтары (литосфера, атмосфера, гид­росфера, биосфера) туралы білім алады. Ал 7-сыныпта «Мұхиттар мен материктер географиясы» оқытылып кел­ді. «Материктер мен мұхиттар гео­гра­фиясы» курсынан оқушылар Дү­ние­жүзілік мұхит, оның бөліктері мен жеке материктердің әрқайсысына өзіне тән табиғат ерекшеліктері, халқы мен елдері, оларды зерттеген саяхатшылар мен зерттеушілері туралы толық мәлі­мет берілетін. Педагогикадағы «же­ңіл­ден қиынға» дидактикалық ұс­та­нымына сәйкес, материктерді оқы­ту Жер ғаламшарының моделі ре­тін­­де қарастырылатын Африкадан бас­талып, одан кейін Аустралия, Ан­тарк­­тида, Оңтүстік Америка, Солтүс­тік Америка және Еуразия оқыты­лып келді. Мате­рик­тердегі аймақтар мен елдерге қа­тыс­ты материалдарды оқытып бол­ған­ соң 8 сыныптарда Қазақ­стан Респуб­ли­касының гео­гра­фиясына қатысты сұрақтары қарас­тырылатын. Оқушылар Жер ғалам­шарындағы мұхиттар мен материктер ту­ралы оқып білім алып, картамен ой­ша шет елдерге саяхат жасап оқитын өте қызық, ғылыми негізде жүйеленген курс­­тар оқытылатын еді.

Ал «Жаңартылған» деген атпен белгілі болып ұсынылған бағдарламада География ғылымдарында қалыптасқан география пәнін оқытудың ғылыми жүйесі біржола бұзылған. Жаңа маз­мұнды бағдарламада жіберілген қате­лік­тер қарастырылмағаны үлкен кем­шілік және саяси қателік. Жал­пы, «жаңарту» дегенді бұрыннан қалыптас­қан дәстүрлі білім беру жүйесінің тамырына балта шабу емес, қайта жақсы жағын алып, оны әрі қарай дамыту деп түсіну керек еді.

Дүние жүзіндегі мемлекеттер өз­дерінің тәуелсіз екенін көрсету үшін өз мемлекеттерінің географиясын жеке пән ретінде оқытады. Бұрынғы КСРО-ның құрамынан бөлініп шығып егемен мемлекет болған республикалардың барлығы (Ресей, Беларусь, Украина, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б.) өз елдерінің географиясын жеке пән ретінде екі оқу жылын­да оқы­тып келеді. Қазақстан Респуб­лика­сының бір ғана әкімшілік ауданының жер аумағындай болатын Израиль мем­лекеті өз елінің географиясын екі бөліп, бір жыл бойы «Израильдің фи­зи­калық географиясы» (табиғатын), сонан соң екінші жылы «Израильдің эко­но­микалық және әлеуметтік геогра­фиясын» оқытады.

Қазірге дейін мектептерде 8-9 сыныптарда Қазақстанның географиясы (физикалық және экономикалық география) курстарын оқыту мәселесі әлі өз шешімін таппай отыр. Бұл пән мектеп оқушыларына идеялық-саяси тәрбие беруде үлкен мүмкіндіктер ашады. Саяси білімнің, еліміздің болашағына деген сенімнің, оқушылардың жалпы дүниетанымының негіздері алдымен оқу-тәрбие үрдісінде, сынып­та бері­летін сабақта қаланады. Сон­дық­тан бүгінгі таңда сабақтың тәрбие­лік бағытын арттыру, оқу үрдісінде ұлттық тәрбие жұмысын жандандыру, яғни оқушылардың елдің жарқын бо­лашағына деген сенімін қалыптас­тыру үшін Қазақстанның география­сы пәні қарастыратын барлық мүм­кін­дік­терді толық және тиімді пайда­лану­дың маңызы ерекше.

Қазақстан географиясын оқыту барысында оқушыларға туған елі жер жағынан дүние жүзінде тоғызыншы орынды ала отырып, қазба байлыққа бай, дүниежүзілік аренада ең қуат­ты техникасы мен өнеркәсібі дамы­ған державалардың бірі ретінде қалыптасу­ға реформалар жасайды деген сенімін қалыптастыруы керек. Нақты материал бұл үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Халықтың экономикалық қуаты – қолындағы әлеуеті. Мұның бар­лығы оқушыларды Отанымыздың қуат­тылығы мен беріктігіне, оның сая­си және экономикалық тәуелсіздігіне сен­діруі керек. Негізінен, Қазақстанның физи­калық географиясын оқу бары­сында оқушылар Отанымыздың таби­ғаты, оның ерекше алуан түрлілігі, таң­ға­жайып сұлулығы мен байлығы тура­лы нақты түсініктер алуы тиіс.

Екінші жағынан, егемен еліміздегі әлеуметтік-экономикалық дамудың ора­сан зор қарқынмен жүргізілуіне то­лық мүмкіндік бар. Отанымыздың гео­графиясының кескіні күннен-күнге өзгеруде. Ел экономикасындағы жетіс­тік­терімізді көрсету оқушылар­дың сана­сына ғана емес, сезіміне де әсер ету үшін заманауи материалды пайдалану қажет.

Патриоттық және интернацио­нал­дық тәрбиені жүзеге асыру үшін әрбір мұғалім жас ұрпаққа жан-жақ­ты ұлттық тәрбие берудің жалпы мақ­сат­тарын және мектеп географиясы курсының тәрбиелік мүмкіндіктерін талдау негізінде мынадай міндеттерді шешуі керек:

 1. Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасының табиғатының өте әсем әрі алуан түрлілігін, әркелкі сұлулығы мен Менделеев кестесіне кірген барлық қазба байлықтың аса бай мекені екенін оқытып-үйрету;
 2. Осындай табиғи қазба байлықтың еліміздің экономикалық әлеуетінің артуына тікелей әсері бар екенін тү­­сін­­діре отырып, қоршаған орта мен та­би­­ғат­ты қорғау жолындағы ұлттық тәр­бие негізіндегі ұлтжанды көзқарасқа тәрбиелеу. Өйткені оқушылардың табиғатқа, еңбекке, отансүйгіштікке деген көзқарасын қалыптастырмай, гео­графияны оқыту мүмкін емес. Таби­ғат байлықтары қоғам дамуының эко­номикалық негізі қызметін атқарады. Ол адам үшін заттар мен еңбек құ­рал­дарының көзі болған және болып қала береді. Адамдар өндірісті таби­ғи байлықтары арқылы оларды ша­руашылықта пайдалану және түр­лендіру арқылы дамытады.

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын зерттеп оқы­ту барысында оның дамуының та­биғи алғы шарттарын, табиғат жағ­дай­лары мен ресурстарының эконо­ми­­калық құрылымы мен мамандануы­на, оның орны мен рөліне әсерін тал­дау маңызды орын алады. Ел эко­номи­касының жалпы жүйесі оқушы­лардың санасында қалыптасуы керек.

Қазақстанның ауыл шаруашылығын талдау кезінде жер бедерінің ерек­шелігіне, топырақ, климаттың ылғал­мен қамтамасыз етілуі және басқа да техникалық-материалдық база­ның факторлары ескеріледі. Рес­публи­­каның экономикалық аудан­дары­ның, аумақтық өндірістік кешен­дердің, өнеркәсіп орындары мен орталық­тары­ның экономикалық географиялық сипаттамаларында табиғи жағдайлар мен ресурстар олардың шаруашылықты дамыту факторларының бірі ретінде бағаланады. Оған оқушылар қолда бар мысалдар арқылы көз жеткізеді.

Сонымен, мектепте жұмыс істейтін әрбір мұғалімнің алдына ұлттық идея­лық-саяси тәрбиенің үш негізгі міндеті тұр:

 1. Оқушыларды туған Отанымыз ту­ралы қажетті көлемдегі саяси-әлеу­меттік біліммен, дүниетанымдық идея­лармен, түсінік және ұғымдармен қаруландыру.
 2. Оқушылар бойында азаматтық сезім­дерді, өз елінің, Қазақстан хал-қы­ның өмірі мен атқарылып жат­қан игілікті істеріне қатысуға, қазақ­стан­дық патриотизм мен ұлтаралық интернационализм сезімін тәрбиелеу.
 3. Оқушыларды «Жаңа Қазақстан» қоғамының белсенді пайдалы еңбек әрекетіне баулу.

Президентіміз елімізде үлкен саяси реформалар болатынын мәлімдеді. Жалпы орта білім беретін мектептердегі оқу-тәрбие жұмыстарында белсенді, халықтың талап-тілегі ескерілген жаңа реформалар болатынын да айтты. Біз, білім беру саласының қызметкерлері де Жаңа Қазақстан қоғамына өз үле­сін қосатын жас ұрпақты оқытып-тәр­­бие­­леу­ге атсалысуымыз қажет. Жаңа Қазақ­станды құруға бағыт ал­ған осындай реформалар аясында, білім саласында болатын өзгерістерге қарай, география пәні мұғалімдерінің республикалық съезі қарсаңында мектептердегі география пәні де жүйелі түрде оқытылса деген пікіріміз ескерілгенін қалаймыз.

Республикадағы география пәні мұғалімдерімен ақылдаса отырып, Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін мектептерінде география пәнін оқытудың «Қазақстан Рес­публикасы жалпы орта білім бере­тін мектептерде географиялық білім беру­дің ұлттық моделінің тұжы­рым­­дамасы (жоба)» жаңа тұжырым­дама­сының жобасын Ы.Алтынсарин атындағы Білім академиясына ұсынды.

«География» курсының құрылымы.

Оқытудың I сатысында (1-4 сыныптар) географиялық мазмұндағы қарапайым танымдық білімдер «Табиғаттану немесе жаратылыстану» немесе «Дүниетану» пәндерінің құрамында қарастырылады.

Оқытудың II сатысында 5-9 сыныптарда оқытылатын оқу пәндерінде гео­графиялық білім жүйелі түрде теориялық тұрғыдан негізделуі қажет. Олар төмендегідей оқу курстарында ұсынылады:

– Жаратылыстану оқу пәні (5-сынып, 68 сағат);

– Жалпы немесе бастапқы география курсы (6-сынып, 68 сағат);

– Мұхиттар мен материктер географиясы оқу пәні (7-сынып, 68 сағат).

Қазақстан Республикасының географиясы (8-9 сынып, 136 сағат).

– Қазақстанның физикалық географиясы (8-сынып);

– Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы (9-сынып). Пән мазмұнында біртұтастыққа, гео­гра­фиялық қабықтың даму кезеңдеріне геожүйенің өзара байланысы мен өзара әрекетіне және осы жүйенің әртүрлі даму кезеңдеріндегі адам баласының өсуі мен орнына басты назар аударылады. Қазақстан Республикасы географиялық кеңістіктің субъектісі ретінде қамтылған.

Оқытудың III сатысында (10-11сынып­тар) оқытудың кең көлем­ді нұс­қасы ұсынылады. Оқыту бейініне қарай міндетті және таңдау бойынша курстар енгізіледі.

Міндетті курстар:

– Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік және саяси географиясы (11-сынып, қоғамдық-гуманитарлық бағыт, 102 сағат; жаратылыстану-математика бағыты 136 сағат);

– Дүние жүзінің саяси географиясы немесе Елтану курсы (12-сынып, қоғамдық-гуманитарлық бағыт 102 сағат, жаратылыстану-математика бағыты 136 сағат).

Таңдау курстары. Геоэкология; Саяси география; Өлкетану; Қазақ­станның киелі жерлердің географиясы; Түркі тілдес елдер (мемлекеттер) географиясы оқу пәндерін ұсынады.

Оқушылардың білімге деген жаңа көзқарасын және Отанының даң­қы мен құдіреті үшін еңбек ететін сананы қа­лып­тастыратын пән­нің бірі – «Қазақ­стан географиясы» болғандықтан жас ұрпақ санасында терең патриоттық сезім­ді қалыптас­тыруға ықпал етеді, со­ның нәти­жесінде халық арасынан ел мақ­таны­шы болатын азаматтар өсіп-жетіледі.

 

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА,
Географиядан республикалық атаулы мектеп жетекшісі,
педагогика ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры
АЛМАТЫ

-ЖАРНАМА-spot_img

220 COMMENTS

 1. Толығымен үсыныстарға келісемін, сонымен қатар бағалау критериясында өзгерістір болады деген үмітеміз.

  • Толығымен ұсыныстарға келісемін бұрынғы физикалық географиямен материктер мен мұхиттар географиясы калпына келсе сонымен қатар бағалау критериясында өзгерістер болады деген үміттеміз

   • Географияны колдаймын тек алга сәттілік тілеймін Улжалгас апайды колдаймын

  • Барынғы Қазакстанның физикалық географиясы, материктер мен мұхиттар географиясы қайта окытылса екен
   Ұ.Есназарованың ұсынысын толық қолдаймын

  • Ұлжалғас апайға келісемін. Бұрынғы бағдарлама түсініктірек. Қайта оралсын!

 2. Өте орынды айтылған пікір, біздер, яғни география пәні мұғалімдері Есназарова Ұлжалғас Әмзеқызының пікірін толығымен қолдаймыз, бәрі орынды айтылған және оқулықтар қазақ тілінде жазылса, оқушылардың жас ерекшілігіне қарай,орыс тілінен аударылған оқулықтар мән мағынасын жойып түсініксіз оқулық болып шығады.

  • Толығымен ұсыныстарға келісемін бұрынғы физикалық географиямен материктер мен мұхиттар географиясы калпына келсе сонымен қатар бағалау критериясында өзгерістер болады деген үміттеміз

  • Айтылған ұсыныстарға толықтай келісемін. Себебі әрбір оқушы өз елінің жер көлемін шекараларын, байлықтарын т.б. мәлімметтердің барлығын оқып білуі тиіс. Сонда ғана оқушылар келешек ұрпағымыз патриот болып өседі

   • Толығымен ұсыныстарға келісемін, бұрынғы физикалық географиямен материктер мен мұхиттар географиясы калпына келсе деген үміттемін.

 3. Ұсыныстар жақсы, өте жақсы нәтижелер болады деп сенемін.

 4. Өте жақсы ұсыныстар көтерілді, жақсы бастамалар болады деп сенемін.

 5. Ұсыныстарға толығымен қосыламын , Қазақстанның физикалық географиясы жеке пән ретінде 8-9 сыныптарда оқытылсын , Оқытудың 3 сатысы толық оқытылсын, өлкетану , түркітілдес елдердің географиясы оқытылуы міндетті ! Бағалау критерийлеріне өзгеріс енгізілуі керек . Ескі бағдарламаны меңземеңіздер деп Қазақстанның физ географиясы тұмшаланбасын! Жаңарту бағдарламасына енгізілсін !

 6. Өте дұрыс айтылған ұсыныстар, география пәнінің мұғалімдері әрине келіседі. Осылай жүйелі түрде берген географиялық білім тиімді болады деп білемін.

 7. Айтылған ойларды толығымен қолдаймын. Пәндерді оқыту барысында, соның ішінде география сабақтарында мектеп оқушыларына білім мен қатар патриоттық тәрбие беру ең алдымен еліміздің жарқын болашағы үшін маңызды. Сол себепті де жаңа оқулықтарды түзету барысында осындай жақсы ұсыныстарды ескерсе екен.

  • Толығымен ұсыныстарға келісемін, бұрынғы физикалық географиямен материктер мен мұхиттар географиясы калпына келсе деген үміттемін.

 8. Ұ. Есназарова апайдың барлық ұсыныс талаптарын қолдаймын. Ұлттық идеология мен құндылықтарға ие ұрпақ қалыптассын десек осы жүйеге оралуымыз керек деп ойлаймын. Осы ұсыныс министрліктен қолдау табатынына сенім білдіремін.

  • Мұғалімдердің ұсынысын қолдаймын. Ұлжалғас Есназарова апайдың ұсыны өте орынды бұрынғы географияоық оқулықтардың қайтадан оралғаның қолдаймын. Министірліктің қолдакың сұранамын.

 9. Керемет пікір екен. Қазіргі оқулықтардың бір кемшілігі барлық пәнді кіріктіріп қойыртпақ білімге арналған. Жүйелілік жоқ. Әр нәрсенің басын бір түртіп берілген. Берілген материал өте көп. Бәрін оқыған кезде оқушы не оқып отырғанын түсінбейді. Оқушы өздігінен оқып мүлде түсіне алмайды. Сондықтан топпен, жұппен жұмыс істеуде қиналады. Сөйлемнің түйінді сздеріне мән берілмеген. Тілі жатық, оқушыға түсініктірек жазылуы керек. Сондықтан оқушы кітап бетіне қарағысы келмейді. Осы жақтарына да көңіл бөлінсе.

 10. Осы айтылған дүниелер география мамандарының пікірі, ойы. Көп айтылған, бірақ әлі шешімі жоқ , неге олай? Жоғарыдағылар ескерусіз қалдырмаңыздар. Бұл географтардың жан айқайы.

 11. Өте дұрыс, орынды айтылған , пәніміз қайта қалпына келтірілсе екен

 12. Толығымен қолдаймын ,оқулықтарды ертерек ауыстырып,осы қыркүйектен бастап жаңа оқу жылын жаңа география бастасақ, керемет болар еді

  • Ұ. Есназарова барлық ұсыныс қолдаймын. Ұлттық идеология мен құндылықтарға ие ұрпақ қалыптассын десек осы жүйеге оралуымыз керек және қазіргі таңда жалпы география курсы 6-сыныптан басталғаны дұрыс деп ойлаймын. Барлық айтылған жағдаймен келісемін және орындалса екен деген тілектемін.

  • Саламатсыздар ма?! Өзіміздің оқулығымыз қайтып келгені дұрыс!

 13. Толығымен келісемін!!! Әсіресе Қазақстанның географиясы 2-жыл оқытылу керек, физикалық жағдайы бөлек курс, экономикалық жағдайы бөлек!!! Қазіргі таңда біріктірілгеннен өз оқушыларымыз Қазақстан географиясын білу міндетті!!! Жалпы география курсы 6-сыныптан басталғаны дұрыс!!! Барлық айтылған жағдаймен келісемін және орындалса екен деген тілектемін!!!

 14. Конференцияда айтылған ұсыныстармен келісемін.Қолдаймын.Жаңартылған білім бағдарламасында келіспейтін тұстар баршылық.Қазақстанның географиясын оқыту методикасы жүйелену керек

  • Апайға толық келісемін. Бұрынғы бағдарлама қайта орылсын!

 15. Өте дұрыс.Қазіргі кездегі географияның оқу бағдарламасы мен оқулықтың құрылымын дұрыстау керек деп ойлаймын.Оқулықта оқушы жас ерекшелігі ескерілмеген, тілі ауыр, оқушының түсінуіне қиындық туғызады.Бұрыңғы бағдарлама болғаны дұрыс.6 сынып физикалық география, 7 сынып материктер мен мұхиттар географиясы, 8 сынып Қазақстанның физикалық географиясы, 9 сыныпта Қазақстанның экономикалық географиясын және 10 сыныпта ТМД, 11 сыныпта Дүниежүзінің аймақтық географиясы оқытылса.Қазіргі география курсында материктер мен мұхиттарға, Қазақстанның физ.және экономикалық географиясы мүлде дерлік жоқ деуге болады.Оқушы өз туған жерінің табиғатын, географиясын білмесе, онда қандай патриоттық сезім болады деп ойлауға болады???
  Сондықтан география пәні бұрыңғыдай бағдарламамен оқытылуын сұраймыз.

 16. Согласна со всеми предложениями! Изменения и корректировка программы обучения географии-одна из актуальных вопросов в обучении учащихся, повышении интереса к предмету, вследствии чего, мотивация к обучению в разы повышается у молодого поколения.

 17. Өте керемет айтылған.Осы мәселе шешімін табуына тілектеспін.

 18. Бұрынғы география оқулықтары қайта келсін, себебі бастапқы география 6,7 сыныптарда жақсы егжей тегжейлі түсіндірілген. 8,9 сыныптарда Қазақстан географиясын оқуымыз керек. Ол оқулықтарда жақсы түсіндірілген

 19. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы екеуі бөлек оқылуы керек. Жоғарыдағы айтылған пікірлерге толық келісемін! География жалпы 6 сыныптан бастап оқытылуы керек деп ойлаймын. Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын

 20. Оте орынды!
  Барлық айтылган маселелер орынды!!!!!!!!!! Ия келісем толык!!!!
  Жалпы Казакстанга бырынгай окулыктар болса мулдем жаксы болар еды!!!!
  Казакстаннын географиясы оте манызды ,ия 2 жыл жок дегенде окытылу кажет!!!
  Тезрек орындалса екен съездегы усыныстар!!!

  • Мұғалімдердің ұсынысын қолдай отырып,Есназарова Ұлжалғас апайдың көтеріп отырған мәселелерін қолдап,қолға алынуына министрліктен сұранамын.

 21. Оқушы өз елінің табиғатын экономикасын білмесе ондай оқушыдан қандай патриот шығады сол себепті еліміздің физикалық ,экономикалық географиясы оқушыларға қайтарылсын және де материктер мен дүние жүзі елдерінің экономикасы да барлық мектептерде оқытылсын.Есназарованың оқулықтары 100% қайтарылсын.

 22. Толығымен қолдаймын. Жаңа оқу жылында жаңа географиямен бастасақ, керемет болар еді.
  Ұ. Есназарова апайдың барлық ұсыныс талаптарын қолдаймын.

 23. Керемет айтылған.осы мәселелер шешімін тапса деген ойдамыз.

 24. Әпкелерім мен Ағаларым бұрынғы география оқулығын жақтаушы еді,Рас екен.Мазмұны жақсы,тілі жеңіл.Қазіргі география оқулығы түсініксіз тілі қиын,Қызықтыра алмайды.Ұбт ға дайындалған кезде көптеген қиындықтар туғызады!
  Мамандандырылған нөмер 4 Дарын мектеп интернаты,Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы.

 25. Дұрыс қолдаймын, ұсыныс толық сәйкес деп ойлаймын, жақсы хабардар, дұрыс шешім күтеміз…

 26. ҰСТАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫН ҚОЛДАЙМЫН.БАРЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕР ОРЫНДЫ.ЕСНАЗАРОВА ҰЛЖАЛҒАС ƏМЗЕ ҚЫЗЫНЫҢ ҰСЫНЫСТАРЫН 100%ҚОЛДАЙМЫН.ӨТЕ ОРЫНДЫ АЙТЫЛҒАН ПІКІРЛЕРДІДЕ ҚОЛДАЙМЫН.

 27. Айтылған ой пікірге толығымен келісемін, Қазакстан география әр қазақтың баласына ауадай қажет.Осы ұсыныстар жүзеге асырылса екен

 28. Саламатсыздар ма
  6 сыныпта Физикалық география
  7 сыныпта Материктер мен мұхиттар
  8 сыныпта Қазақстанның физикалық географиясы
  9 сыныпта Қазақстанның экономикалық географиясы
  10- 11 сыныптар Дүниежүзінің аймақтық шолу .
  Жалпы айтқанда бұрынғы оқулығымызды қайтарсаңыздар.
  Шыны керек қазіргі 10-11 сыныптарды оқытуда мұғалімдер қатты қиналамыз

 29. Мен 11 сыныпта оқим шыны керек, маған унамаиды кітап әр ғалым әртүрлі болжалдаған. Алдындағы кітаптар жақсы енді. Ештеңе жоқ талқыланатын. Және бізге өте ауыр тілде жазылған оқушыларға бұл мәселе талқылау дұрыс емес

 30. Ұлжалғас Есназарова Апайдың ұсыныстарын 100% қолдаймын.Осы ұсыныстардың,мұғалімдердің пікірлерін,министрліктен қолдау табады деп сенімдемін.

  • Қазақстан географиясын толық оқыту мәселесі, өзекті мәселенің бірі. Өткір және кезік күттірмейтін мәселені шешу жолдары әлі анықталмай тұрғаны өкінішті. Қазақстан, оның ішінде қазақтардың рухын көтеретін, елін, жерін сүйетін патриот ұрпақ тәрбиелеуде, мектеп оқулықтарының ішіндегі қазақ тілі, тарих және география пәндеріне ерекше көңіл бөлген дұрыс. Елін – жерін оқып, көріп, біліп өспеген баладан не сұрайсың? Қалай еліңді сүй, мақтан деп айта аласың? Сондықтан Қазақстанның географиясын тезірек қайтару керек.

 31. Осы айтылған мәселелер республикалық география сьезінде көтерілген болатын. 33 жылдық пед.. стажы бар, пед. шебер мұғалім ретінде мақала авторымен толық келісемін. Бұрынғы оқулықтар қайтарылуы тиіс.

 32. Жоғарыда айтылған ұсыныстарға толығымен қосыламын. География ғылымы нақты пән болғандықтан, нақтылыққа басымдылық беру керек. Спиральді білім беру жүйесінің қажеті жоқ. 8-9 сыныптардағы оқулықтарда Қазақстан республикасының географиясына нақтылық қажет. Жалпы оқулықты жазуда практик мұғалімдердің ұсыныстары ескерілсе.

 33. Дұрыс айтылған!
  Жазылған ой-пікір дұрыс, келісемін.
  Оқулықтағы ең қызықтысы Алматы кітап баспасында ғана нақты мәліметтер берілген, жеңіл. Оқулықтың барлығын кезең кезеңімен жоспарлап, ұсынса.
  Өз еліміздің географиясын білмейтін жастарды қатарын азайтуымыз керек.

 34. Ұсыныстардың бәрі өте орынды, мұғалімдердің пікірлерін қолдаймын және Ұлжалғас Есназарова апайдың айтқандарын 100%қолдаймын.Министрлік тарапынан қолдайды деп үлкен үміт күтемін.

 35. Бұрынғы географиялық оқулықтары қайтадан орнына келсін, себебі оқушыларға өте тілі түсінікті егжей тегжейлі түсіндіріліп жазылған. Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын.Барлық айтылған мәселелерді қолдаймын.Министрліктің қолдауын өтініп сұранамыз.

 36. Толығымен барлық ұсыныстарға қосыламын

 37. Бұрынғы географиялықтары қайтадан орнына келсін,себебі оқулықтарға тілі өте түсінікті егжей тегжейлі түсіндіріліп жазылған.Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын.Барлық айтылған мәселелерді қолдаймын.Министрліктің қолдауын өтініп сұранамыз.

 38. Ұсыныстар жақсы, өте жақсы нәтижелер болады деп сенемін басшылардан

 39. Айтылған ұсыныстарыңыздың барлығы орынды, толығымен қолдаймын.

 40. Бұл пікірге толық қосыламын. Бұрынғы география бағдарламалары мен оқулықтары қайтадан қайтарылса. Қазақстан географиясы міндетті түрде оқытылса.

 41. Бұрынғы географиялықтары қайтадан орнына келсін,себебі оқулықтарға тілі өте түсінікті егжей тегжейлі түсіндіріліп жазылған.Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын.Барлық айтылған мәселелерді қолдаймын.Министрліктің қолдауын өтініп сұранамыз.

 42. Изменения должны быть !!! Полностью согласна с выше перечисленными предложениями.

 43. Толығымен қосыламын .Тезінен шешім тапса дұрыс болар еді .Бұрынғы оқулықтар дұрыс

 44. Бұрынғы географиялық оқулықтары қайтадан орнына келсін, себебі оқушыларға өте тілі түсінікті егжей текжейлі түсіндіріліп жазылған. Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын. Барлық айтылған мәселелерді қолдаймын. Министрліктің қолдауын өтініп сұранамыз.

 45. Толық қосыламын. Қазіргі кітаптар жүйесіз. Мақсаттары мен сәйкес келмейді. Кім қадағалайды мұны. Оқушылардан обал болды. Кім болса сол кітапты аударып баса салғандай. Кең байтақ жерімізді Қазақстан Географиясын оқытпасақ, не оқытамыз сонда орыс географиясын оқытамыз ба? Болашақты кім ойлайды, оқулықтар жетім қыздың күнін кешуде 100%

 46. Толығымен қосыламыз.Шешімін тапса, оқушылардың географияға деген қызығушылығы қайта оянар еди. Косымша карталар мен атластарды шығаруды да ұмытпау керек.

 47. Съезде айтылған ұсыныстарға толығымен келісімін, орындалса екен деген тілектемін.
  Оқушыларымыз Қазақстанның географиясын білу міндетті. Қазақстанның физикалық географиясы жеке пән ретінде оқытылсын

 48. Съезде айтылған ұсыныстарға толығымен келісімін, орындалса екен деген тілектемін.
  Оқушыларымыз Қазақстанның географиясын білу міндетті. Қазақстанның физикалық географиясы жеке пән ретінде оқытылсын

 49. Мен құрылтайға қатыстым, ол жерде көкейіміздегі барлық сұрақтарымыз айтылып, ұсыныстар айтып, бәрі өзгеретіндей, Қазақстанның физикалық географиясы, Экономикалық географиясы өтілетіндей, 10-11 Елтану, 6-7 бұрынғыдай болатындай сезініп, қуана қайтқан едім. Басқа-басқа өз еліміздің географиясын өтуді талқылауға салып отырғанымызға ішіп күйіп, көзімнен жас шығып кетеді, өз қолымызда емес пе
  Осы төбедегі айтылған ұсыныстардың барлыға қосыламын, дұрыс шешім қабылданады деген үміттемін

 50. Есназарова Ұлжалғас апайдың пікірін қолдаймын.Барлық мұғалімдердің ұсыныстары өте орынды.Жүйелі түрде министрліктің қолдауын сұранамын.

 51. Ұджалғас Есназарова апайдың ұсынысын толық қолдаймын.Барлық мұғалімдердің ұсыныстары өте орынды.Жүйелі түрде министрліктің қолдауын сұранамын.

 52. Ұсыныстар өте керемет айтылған. Толықтай келісемін

 53. Орынды айтылған мәселе. Қазақстанның физикалық географиясы 8 сынып, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы 90 сынып курсына енгізілсе деген ұсынысым бар. Отанның патриотын тәрбиелеу үшін, өз елін білу керек оқушы. 7 сыныпта материктер мен мұхиттар географиясы қайтарылса

 54. Орынды айтылған мәселе. Қазақстанның физикалық географиясы 8 сынып, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы 90 сынып курсына енгізілсе деген ұсынысым бар. Отанның патриотын тәрбиелеу үшін, өз елін білу керек оқушы. 7 сыныпта материктер мен мұхиттар географиясы қайтарылса екен

 55. Географияны әркімнің ғылыми еңбектерімен бала түсінбейтіндей етіп тастады, егерде геоинформатиканы оқыту керек болса онда, география ксбинеттеріне компьютерлер берсін, әр бала сонымен жұмыс жасап, картограмма, картадиаграмма, әр түрлі профильді сызбаларды жасайтын. Шамадан тыс бжб жұмыстарыныңда еш мәні жоқ, жәй қағазбастылықтың бір себебі іспеттес. Ал Қазақстан географиясын әр сыныпқа шашудың не мағынасы бар, оқушыға қай ақпаратты берерімізді білмей дал боламыз, нақтылық жоқ, то әлемді айтсақ па, әлде Қазақстанды ма деп…

 56. Айтылып жатқан пікірлер өте, өте орынды, ұсыныстар орындалып, бұрынғы пәніміз қайта оралғанын сұранамын.

 57. Жоғарыда айтылған ұсыныстарға толығымен келісемін!
  6-сынып бойынша
  Физикалық географияны қайта ендірсе?
  7-сынып
  Материктер мен мұхиттар географиясын?
  Қазақстан географиясын толық қамтылу керек деп ойлаймын!
  Съездегі ұсыныстарға үлкен мән берілсе екен?

 58. Бұрынғы география бағдарламасын қолдаймын. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы екеуі бөлек оқылуы керек. Жоғарыдағы айтылған пікірлерге толық келісемін! География жалпы 6 сыныптан бастап оқытылуы керек деп ойлаймын. Бұрынғы оқулықтарымыз нақты және жүйелі болатын

 59. Материктер мен мұхиттар 7 сынып және 8,9 сыныптарда бұрынғы кітап қайтарылса

 60. Осы айтылған ұсыныстармен келісімін,өте дұрыс айтылған

 61. 10,11сыныптың оқулығында ГАЖ бөлімі өте көп тақырыптардан тұрады. Оқулықты қайтдан қарап шығу керек. Түсініксіз сөздер және терминдер өте көп. Кейбір мәліметтер қайталанғанымен бірдей емес әртүрлі жазылған. ҰБТ да бала қайсысын белгілеу керек сонда? Мысалы Қазақстанның жұмыссыздық деңгейі, орман қорының пайыздары екі түрлі жазылған. Болашақ ұрпағымызды ойлайтын болсақ, балаларға қатесіз мәлімет бере білейік. Сондықтан сандық мәліметтерді де бір қарап шығуды ұсынамын!

 62. Жоғарыда аталған пікірлерге толық келісемін. Бұрынғы оқулықтар қайтарылса екен. Осы айтылып жатқан ұсыныстар өз шешімін табар. Және жақсы нәтижелер көресітіледі деп ойлаймын.

 63. Конференцияда айтылған ұыныстармен келісемін.Барлық айтылып қаралған мәлелелер орынды.Бұрынғы 6-11 сыныптардың Қазақстанның физикалық, экономикалық географиялары қайта бағдарламасы жасалынып жаңа оқу жылына даярланып келсе жақсы болар еді.Оқушылардың картамен жұмыс жасағандағы тапсырмалары, оқулықты оқуда оқушылардың тез игеріп түсінуіне жақсы көмегін тигізер еді.Мен география оқулықтарының жаңа бағдарламамен қайта шығарылады деген сенімдемін !!!

 64. Келісімін! Өте орында айтылған бұрынғы географияны қайтару керек. 8-9 сыныптарда Қазақстан географиясы оқытылу керек.

 65. Өте орынды. Оқушыларға материктер мен мұхиттар географиясы мен Қазақстан географиясын оқу маңызды деп есептеймін.

 66. Өте жақсы, орынды бастамалар! Осы мәселелер оң шешімін табады деген ойдамын! Оқуыктар жүйелі болуы керек

 67. Өте жақсы, орынды мәселе көтерілген. Осы мәселелер оң шешімін табады деген ойдамын. Окулыктын жүйеде болғаны өте маңызды

 68. Проф.Др. Ұлжалғас Есназарова апайдың ұсыныстарымен пікірлері, жобалары өте орынды. Ол ұсынысқа мен де қосыламын. Жалпы алғанда Қазақстан географиясы аудармалардан емес қазақ тілінде жазылса өте қызықты әрі пайдалы болатындығына кәміл сенемін. Әрбір Қазақстан азаматы Қазақстанның жалпы географиялық аймағын, пайдалы қазбаларын қазақ тілінде оқып білуі керек. Осы мәселені қозғап әрі қолға алып тұрған құрметті Ұлжалғас апайымызға үлкен рахмет. Қазақстанның балалары география пәнінен білімді болып жарыстарда бірінші орындарға ие бола берсін.

 69. Қолдаймын. Айтылған барлық мәселелер шешімін тапса екен.

 70. Біз білім беру саласының қызметкерлері де Жаңа Қазақстан қоғамына өз үлестерін қосатын жас ұрпақты оқытып-тәрбиелеуге атсалысуымыз қажет. Жаңа Қазақстанды құруға бағыт алған осындай реформалар аясында, білім саласында болатын өзгерістерге қарай мектептегі география пәні жүйелі түрде оқытылса деген пікіріміз ескерілсе екен дейміз.Бұрынғы география оқулықтары қайта келсін, себебі бастапқы география 6,7 сыныптарда жақсы егжей тегжейлі түсіндірілген. 8,9 сыныптарда Қазақстан географиясын оқуымыз керек. Ол оқулықтарда жақсы түсіндірілген. Съездегі ұсыныстар қабылданса екен!.

 71. Мәселенің шешімін күтеміз. Осы ұсыныстар ескерілсе екен

 72. Өте дұрыс жоғарыда айтылған пікірлерге қосыламын Негізгі білім бұрынғы оқулықтарда еді оқушылардыңда пәнге қызығушылықтары жоғары болатын бұрынғы география пәніміз қайта оралса екен

 73. Өте керемет айтылған.Осы мәселе шешімін табуына тілектеспін

 74. Көтеріліп отырған мәселе өте орынды, толығымен келісемін! География пәнінің негізі 6-сыныпта қаланады, бұрынғы оқулықта оқушыға толық мәлімет беріліп, пәндік негіз қалыптасатын, сол дұрыс болар еді. Қазақстан географиясының физикалық және экономикалық жағыдайы екі бөлек оқытылса, оқушы өзі туып, өскен Отаны жайлы толық мағлұмат алып, еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі арта түсер еді, деп ойлаймын. Ұстаздарымыздың осы ұсыныстарының, жүзеге асырылуына тілектеспіз және асыға күтеміз!

 75. Айтылып жатқан мәселе өте дұрыс. Мәселенің шешімі көпшілікке ыңғайлы болатындай шешілсе дейміз. Мемлекет дамуы үшін білім сапасы маңызды. Сондықтан ұсыныстар ескеріліп, нақты шешім қабылданса екен

 76. Осы мәселе шешімін тапса екен! Жоғарыда айтылған пікірлерге толық келісемін

 77. Мектепте географияны окытудын багдарламасы мен окулык курылымы казирги танда улкен маселеге айналып отыр Жас оспиримдерге Отанына деген суйспеншилиги мен потриоттык сезимин калыптастыру биздин миндетимиз Ертен калай окпелемекшимиз озимиз балта шауып отырсак Не кутемиз олардан Сондыктан мектепте Казақстан географиясын физикалык жане экономикалык географияга болип окыту керек Жас ерекшелигимен бастапкы география 6 свныптан басталып, эконмикалык , әлеуметтик , саяси география жуйеленгенин қалаймыз

 78. 10-11 сынып география оқулығын бағдарламасын өзгерту керек ауыл оқушыларында интернет қол жетімсіз оқулықпен шектеледі. Оқулықты оқу, түсіну мүмкін емес тілі өте ауыр түсініксіз. Ғылыми тілде жазылған. Іліп алар ештеме жоқ. Геоинформатика бөлімін оқыту мүмкін емес себебі компьютер, интерактивті тақта, проектр жоқтың қасы. Ауыл мектептерінің материалдық базасы өте төмен. Жаңартылған бағдарламамен сапалы білім беру мүмкін емес.

 79. Айтылған мәселелер өте орынды.География 6 сыныптан басталу керек. Материктер географиясы , Қазақстан географиясы барлығы өз орындарына міндетті түрде келу керек !Осы мәселе шешуін табады деп ойлаймын .

 80. Айтылған мәселелер өте орынды.Шешімін табады деген үміттеміз!

 81. Білім беру саласындағы соның ішіндегі Қазақстан Географиясын оқыту өте маңызды! Білім беру саласындағы өте маңызды мәселелер көтерілген.Алдағы уақытта өз шешімін табатынына сенемін!

 82. Худайбергенов Ф.А.учитель -мастер. ОШГ 17 им Ивана Трубицына Худайбергенов Ф.А.учитель -мастер. ОШГ 17 им Ивана Трубицына

  На прошедшем съезде учителей географии были подняты самые актуальные вопросы по обучению учащихся. Как рядовой учитель и член именной школы Есназаровой У.А.хочу выразить свое мнение и учителей нашего района. Сегодня мы видим снижение интереса учащихся к изучению нашего предмета , и все это на фоне не совершенства новой Программы . Два года 5 и 6 класс мы “топчется” на месте. Хотя говорят о “спиралали совершенствования знаний”. В 7 и 8 классе все даётся не понятно какими блоками, нет системности и преемственности в последующих паралелях. В 7 -9 классах даётся материал по мировой экономике, что я думаю не характерно возрастным о особенностям учащихся. В 7 классах на работу с географическим картами по программе выделено 5 часов, хотя эта работа должна проводится на каждом уроке. Отдельной проблемой хочу сказать о Географии Казахстана, складывается такое ощущение что мы не Казахстан, а княжество Монако по территории. С 2003 года став членом именной школы, мы побывали во многих уголках нашей Республики, от Каспия до Маркаколя и нам есть что рассказать учащимся на уроках. А что мы сегодня видим? Всю географию Казахстана сжали в курс одного года, и потом требуем воспитание патриотизма и любви к своей Родине. Вследствие этого мы просим Министерство образования изучив решения съезда учителей, помочь учителям географии воспитывать грамотных,интеллектуально развитых, преданных своей Родине граждан Казахстана

 83. 6, 7, 8, 9, 10, 11 сыныптардағыгеография пәні
  оқулықтарын қайтару керек. Қазіргі оқулықты
  оқушылар оқымайды әрі түсінбейді. Әрі бағалау
  критерийлерін де өзгереді деп сенемін. Сіздің
  айтқандарыңыз дұрыс қолдаймын.

 84. Өте орынды ұсыныстар. 7 – сыныптан бастап оқушыларға картаны терең меңгерту мақсатында карта оқу әдістемесін енгізу қажет.

 85. Өте керемет! Бұрынғы оқулықтар қайтарылса екен. Бұрынғы оқулық өте жүйелі жасалған.

 86. Ассалаумағалайкум! Өте орынды, тамаша ұсыныс! Қолдаймын!!!

 87. Айтылған пікірге келісемін.Оң шешімін тапса екен.

 88. Ия толығымен келісемін, өте орынды Ұлжалғас апайымыздың ұсынысы ол жан айқайы бәріміздің ортақ проблемамыз???

 89. Мен ата анамын.Бұрынғы географияны қызығып оқитыңбыз:әсіресе материктер мен мұхиттар , Қазақстанның физикалық георафиясын, картамен жұмыс, номенклатура жаттау ой керемет еді. Ал, қазір менің балаларым түк қызықпайды, ана кітаптарын ашып көрсем құдай самасын сұмдық химия, физика түк түсінсем бұйырмасын, бір тақырып толық ашылмаған, жүйелік жоқ мүлде, сұмдық. Ақырын жауып қойдым кітапті, ее география мүлде жоғалған екен деп. Бұрынғы географияны қайтарса екен…

 90. Барлық айтылған пікірлерді толығымен қолдаймын! Нақты іске асырылуын тілеймін!

 91. Қазақстан географиясын толық оқыту мәселесі, өзекті мәселенің бірі. Өткір және кезік күттірмейтін мәселені шешу жолдары әлі анықталмай тұрғаны өкінішті. Қазақстан, оның ішінде қазақтардың рухын көтеретін, елін, жерін сүйетін патриот ұрпақ тәрбиелеуде, мектеп оқулықтарының ішіндегі қазақ тілі, тарих және география пәндеріне ерекше көңіл бөлген дұрыс. Елін – жерін оқып, көріп, біліп өспеген баладан не сұрайсың? Қалай еліңді сүй, мақтан деп айта аласың? Сондықтан Қазақстанның географиясын тезірек қайтару керек.

 92. Физикалық георафия, материктер мен мұхиттар және елтану география ларымызды мектеп бағдарламасына қайтаруын өтініп сұраймыз. Себебі қазіргі география оқушыларға тым ауыр

 93. Айтылған пікірлер өте орынды, толығымен қолдаймын.Дәл қазіргі география пәні бағдарламасы оқушылардың географиялық білімін ақсатып отыр, бұрынғы жүйелі бағдарлама қайта қалпына келтірілсе өте дұрыс шешім болар еді деп сенемін . География 6сыныптан басталуы керек.7-8-9-10-11 сыныптың бағдарламалары да бұрынғы қалпына келтірілуі тиіс деп ойлаймын

 94. Келтірілген пікірлерге толығымен келісемін. География пәніне толықтай өзгерістер қажет.

 95. Бұрынғы бағдарлама қайтарылсын,әсіресе6-7-8-9 сыныптар аралығындағы,әрине жаңа формат,түрінде,жаңа бағдарлама заман талабы,бірақ Қазақстанды танып білмей ,құрлық пен мұхиттарды оқымай қайда барамыз.

 96. Ұсыныстың барлығымен келісемін, қолдаймын болшақ ұрпағымыз география пәнінен сапалы білім алу үшін біріншіден өз еліміздің табиғатын , әлеуметтік экономикалық жағдайын білу қажет, сондықтан бағдарлама толық зерттеуден өткізіп жүйелі бағдарлама енгізсе.

 97. Қазіргі таңда бұл мәселе өзекті болып отыр. География пәнін дұрыс оқытуды қолға алуымыз қажет. Қолдаймын

 98. Географиялық оқулықтарды қайта қарап шығу керек. Жүйе жоқ. Айтары жоқ. Бұрынғы оқулықтарымыз қандай керемет еді. Экология, геоинформатикаға көңіл бөлгісі келсе қосымша сабақтарды қарастырсын. Картамен жұмыс кіргізсін. Географиялық кабинеттерге көмектессін мектептерге. Бәрін өзіміз сатып аламыз. Айлығымыз бәріне жете бермейді. Сондықтан бар рессурстарымыз ескі. Ал, жаңа жабдықталған кабинетті тек интернет пен түсімізде көреміз. Теориялық білімді практикада қолданып көрмесе, көзбен көріп, қолмен ұстамаса оқушы қайдан есте сақтап меңгерсін. Осыған көңіл бөлсеңіздер өтініш

 99. Осы ұсыныстарға келісемін!!Қазақстанда тұрған азамат ,өз елінің тарихын, географиясын білу міндетті!! Білім алушының қызығушылығын арттыратын еді Ұлжалғас апайдың ұсыныстары .

 100. Қолдаймын. Айтылған барлық мәселелер шешімін тапса екен.

 101. Ұсыныстар өте орынды ,толық қолдаймын.Оң шешімін табады деген үміттімін.

 102. Барлық оқулықтарды сапасы жоқ оқулықтарды бұрынғы бойынша қайта жасау керек географияны 6 сыныптан физикалық географияның бастапқы курсыдан бастау керек атласпен картамен жұмыс қазіргі сабақ тақырыптарда жок қазіргі бойынша кетсек географияның болашағы жоғалады осы ұсыныстар іске асырылса екен

  • География пәнінің оқулығы бойынша қаралған мәселелер өте орынды. Балаға білім берілетін оқулық баланың жас ерекшелігіне қарай жасалса екен.Қазақстан географиясы мен экономикалық географияны өз деңгейінде оқытумыз маңызды. Оқулықтар бір жүйеге түседі деген үмітеміз.

 103. География пәнін оқытуда жаңа өзгерістер болатыны сөзсіз. География пәні мұғалімдерінің съездінде қабылданған шешімдерге байланысты пәннің үлгілік оқу бағдарламасы мен оқулығының мазмұны қайта жаңарып келеді деген ойдамын. Мақалада педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ұ.Ә.Есназарова өте өзекті мәселені көтеріп отыр. Географ әріптестерім қолдайды деп есептеймін.

 104. 10-11 сынып география оқулығын бағдарламасын өзгерту керек деп ойлаймын.Оқулықты оқу, түсіну мүмкін емес тілі өте ауыр түсініксіз. Ғылыми тілде жазылған.
  Айтылған пікірлер өте орынды, толығымен қолдаймын.

 105. Барлық ұсыныстарға келісемін! Бала мектеп қабырғасында Қазақстанның географиясын оқуы шарт. Мәселенің шешімі көпшілікке ыңғайлы болатындай шешілсе дейміз. Мемлекет дамуы үшін білім сапасы маңызды. Сондықтан ұсыныстар ескеріліп, нақты шешім қабылданса екен!

 106. Барлық жазылып жатқан пікірлерді қолдаймын. Шешімін тапса екен.

 107. Өте дұрыс осы жүйеге қайтып оралсақ, өйткені бұрын жүе болған, және 8 сыныптағы Бейсенова, Карпековтардың оқулығы кішкене өзгетіріліп енгізілсе өте жақсы болар еді деп ойлаймын

 108. Ұлжалғас апайдың пікірімен толықтай келісемін,оң шешім тапса екен.

 109. География пәні бойынша өткізілген сессияда жасалған ұсыныстардың бәрі орынды. Мұғалімдердің бәрінің қалауы бұрынғы географиялық тақырыптарды жаңартып қайта мектеп бағдарламасына енгізсе деп ұсыныс білдіреміз. Қазіргі тақырыптармен оқушылардың пәнге деген қызығушылығын төмендетіп алдық

 110. География пәні бойынша өткізілген сессияда жасалған ұсыныстардың бәрі орынды. Мұғалімдердің бәрінің қалауы бұрынғы географиялық тақырыптарды жаңартып қайта мектеп бағдарламасына енгізсе деп ұсыныс білдіреміз. Қазіргі тақырыптармен оқушылардың пәнге қызығушылығын төмендетіп алдық.

 111. Есназарова Ұлжалғас Әмзеқызының ұсыныстары мен пікірлері өте орынды. Ұсыныстарға қосыламын, география 6 сыныптан басталуы керек. 7-8-9-10-11 сыныптың бағдарламалары да бұрынғы қалпына келтірілуі тиіс деп ойлаймын. Қазақстанның физикалық географиясы жеке пән ретінде 8-9 сыныптарда оқытылуы міндетті! Бағалау критерийлеріне өзгеріс енгізілуі керек . Қазақстанның физикалық географиясы тұмшаланбасын! Елін — жерін оқып, көріп, біліп өспеген баладан не сұрайсың? Қалай еліңді сүй, мақтан тұт деп айта аласың? Сондықтан Қазақстанның географиясын тезірек қайтару керек.

 112. Мені 7-ші мен 8-сынып география кітабы қызықтырмады.Себебі қызықтыратын мәліметтер жоқ.Сол себептен мен бұрынғы географияны асыға күтемін.Себебі маған аға,әпкелерім мақтаған.

 113. Білім министрлігі мен министр Аймағанбетовтың қолдауымен жақында Түркістан қаласында өткізілген съезде мұғалімдердің өздерінің пәндері бойынша жиналып қалған көптеген мәселелерді көтеріп талқылағандары жақсы болды. Үмітіміз бұл мәселелерді тез арада оқу процесіне қосып, оқушылардың білім арттыруы…

 114. Географтар басын қосып сьезд ұйымдастырған білім және ғылым министрлігіне үлкен рақмет.Түркістан қаласында сьезд барысында ұстаздар өз пікірлерін білдірді, ұсыныстар қабылданды осы ұсыныстар аяқсыз қалмай қайта қалпына келтірілсе география пәні.

 115. Президентіміздің ашық қоғам дегенінің бір дәлелі БҒМ география пәні мұғалімдеріменен республикалық сезъд ұйымдастырғаны өте дұрыс болды. БҒМ және Ы.Алтынсарин ұлттық академиясына мұғалім ретінде рахметімді айтамын. Енді географияны оқыту орнына келер деген ойдамыз.

 116. Білім және ғылым министрлігі және Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына алғыс білдіремін. География мұғалімдерінің Республикалық съезінде барлық мұғалімнің ой-пікірлерін тыңдап, оң шешім қабылданатынын айтты. Өзекті мәселе: «Қазақстан географиясын» толық оқыту басты мәселе болып отыр. Қазақстан географиясын үшін Ұлжалғас Әмзеқызы география пән мұғалімдерінің көптен көкейіндегі жүрген мәселені көтеріп, шырылдап жүргеніне бірнеше жыл болды. Бұл шешім қолға алынып, орындалады деген үміттеміз.

 117. Білім және ғылым министрлігі және Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына алғыс білдіремін. География мұғалімдерінің Республикалық съезінде барлық мұғалімнің ой-пікірлерін тыңдап, оң шешім қабылданатынын айтты. Өзекті мәселе: «Қазақстан географиясын» толық оқыту басты мәселе болып отыр. Қазақстан географиясын үшін Ұлжалғас Әмзеқызы география пән мұғалімдерінің көптен көкейіндегі жүрген мәселені көтеріп, шырылдап жүргеніне бірнеше жыл болды. Бұл шешім қолға алынып, орындалады деген үміттеміз.

 118. Я полностью согласна с тем, что мы возвращаем Физическую географию в 6 классе ,Физическую и экономическую географию в полном объёме. Наша цель воспитывать наше поколение и развивать патриотческие чувства. Согласна с автором учебника У.А.Есназаровой и всех географов.

 119. Согласна с решением съезда о возвращении курса Географии с 6 класса. Затем 7,8,9,10 и 11 классы. Ведь без азов невозможно изучать наш предмет. Благодарю автора учебника У.А. Есназарову за тот труд, который она делает для того, чтобы наши ученики знали, читали и любили нашу Родину, наш Казахстан. Мы учителя , на уроках географии должны развивать любовь к просторам нашего Казахстана.

 120. Жақында өткен география пәні мұғалімдерінің республикалық съезінде көтерілген Қазақстан географиясын оқыту жағдайы мұғалімдердің ойында жүрген өте маңызды мәселе еді. Білім және ғылым министрлігі мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы осы өзекті мәселенің оң шешімін қабылдайды деген сенімім мол. Білім және ғылым министрлігіне, Ұлттық білім академиясына алғысымызды білдіреміз!

 121. Жақында өткен география пәні мұғалімдерінің республикалық съезінде көтерілген Қазақстан географиясын оқыту жағдайы мұғалімдердің ойында жүрген өте маңызды мәселе еді. Білім және ғылым министрлігі мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы осы өзекті мәселенің оң шешімін қабылдайды деген сенімім мол. Білім және ғылым министрлігіне, Ұлттық білім академиясына алғысымызды білдіреміз!

 122. Полностью согласна с коллегами . Необходимо вернуть физическую географию в 6-х классах и физическую географию Казахстана в 8 -х классах и экономическую географию Казахстана в 9-х классах,это повысит интерес у учащихся к изучению географии.

 123. Полностью согласна с коллегами . Необходимо вернуть физическую географию в 6-х классах ,физическую географию Казахстана в 8 -х классах и экономическую географию Казахстана в 9-х классах,это повысит интерес у учащихся к изучению географии.

 124. Полностью согласна с коллегами . Необходимо вернуть физическую географию в 6-х классах ,физическую географию Казахстана в 8 -х классах и экономическую географию Казахстана в 9-х классах,это повысит интерес у учащихся к изучению географии.

 125. Полностью согласна с коллегами. Необходимо вернуть физическую географию в 6-х классах, физическую географию Казахстана в 8-х классах и экономическую географию в 9-х классах , это вернёт интерес у учащихся к предмету география .

 126. Физикалық географиямен материктер мен мұхиттар географиясы калпына келсе.Көтеріліп отырған мәселе өте орынды, толығымен келісемін!

 127. Білім ғылым министрлігіне география мұғалімдердің республикалық сьез ұйымдастырғаны үшін алғыс білдіремін. География мұғалімдерінің республикалық сьезінде мұғалімдер ой-пікірлерімен бөлісіп ұсыныстар қабылданды.
  Мақалада Ұлжалғас Әмзеқызы мұғалімдердің жанайқайы мен көкейкесті мәселелерді көтерді.Енді осы ұсыныс пікірлер аяқсыз қалмай орындалады деп үміттенемін.

 128. Көтеріліп отырған мәселе өте орынды, толығымен келісемін!
  Бұрынғы географиялық оқулықтары қайтадан орнына келсе жақсы болар еді.

 129. Толығымен келесімен.Туған өлкемізді ощушылар егжей-тегжейлі білуі тиіс.Бағалау түрі өзгертілсе екен деймін.

 130. Ұсынылып отырған ұсыныстар өте жақсы жүйеленіп берілген, толықтай келісемін, енді осы ұсыныстар толығымен жүзеге асып жатса нұр үстіне нұр болады. Барлығы сəттілігімен, жақсылығымен қолдау табады деген сенімдемін.

 131. Осыны көптен күтіп едік,неге жоғарыдағылар қолға алмайды деп,енды біз қалағандай іске асса жақсы болар еді.
  1. 1-4 сыныптарға жаратылыстану,дүниетану,табиғаттану демей ,соның біреу қалдырса екен;
  2. 5 сыныптың жаратылыстануын қайта қарастырса екен;
  3. 6сыныпқа география деп қайтадан енгізсе, онда тек қана географияға қатысты болса;
  4. Жоғарыда жазғандардың барлығымен келісемін.

 132. Осыны көптен күтіп едік,неге жоғарыдағылар қолға алмайды деп,енды біз қалағандай іске асса жақсы болар еді.
  1. 1-4 сыныптарға жаратылыстану,дүниетану,табиғаттану демей ,соның біреу қалдырса екен;
  2. 5 сыныптың жаратылыстануын қайта қарастырса екен;
  3. 6сыныпқа география деп қайтадан енгізсе, онда тек қана географияға қатысты болса;
  4. Жоғарыда жазғандардың барлығымен келісемін.

 133. Өте орынды
  Жоғарыда айтылғандай болуы керек
  6 сыныптан география өтілуі керек

 134. Білім және ғылым министрлігі және Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына алғыс білдіремін. География мұғалімдерінің Республикалық съезінде барлық мұғалімнің ой-пікірлерін тыңдап, оң шешім қабылданатынын айтты. Өзекті мәселе: «Қазақстан географиясын» толық оқыту басты мәселе болып отыр. Қазақстан географиясын үшін Ұлжалғас Әмзеқызы география пән мұғалімдерінің көптен көкейіндегі жүрген мәселені көтеріп, шырылдап жүргеніне бірнеше жыл болды. Бұл шешім қолға алынып, орындалады деген үміттеміз.

 135. Көптен күткен ұсыныстар айтылуы бізді қуантып отыр, тез арада оқу жоспарына енуіне тілектеспіз!

 136. Мадина Муталханова. Жылой ауданы Атырау облысы. Мадина Муталханова. Жылой ауданы Атырау облысы.

  Қазақстанның физикалық және экономикплық географиясын толықтай оқыту дұрыс шешім, себебі әр қазақ баласы өз жерінің табиғатын танып білмей , экономикасын түсініп алмай тұрып өзге елдің табиғатын ,экономикасын түсіне алмайды. 8-9 сыныптарда ғана емес 10 сыныпта да Қазақстанның әлеуметтік экономикалық географиясын оқытсақ артық болмас еді. Қазіргі күні 10-11 сыныптардағы география пәні де керемет жазылмаған. Оқушылар білуге тиісті мәліметтермен қамтылмаған. Ендігі кезекте оқушыларды пәнге деген қызығушылықтарын арттыру үшін оқулықтарды түгелдей қайта қарастыру керек, соның ішінде Өз еліміздің географиясын толықтай оқытқан дұрыс. Қазақстанның жер су атауларымен байланыстыра отырып табиғатымызды дәріптей білейік,

 137. Өте орынды, жүйелі, нақты айтылған, толығымен келісемін.

 138. Сәлеметсіздер ме! География да
  Тарих пәні секілді бізде бір баспадан шыққан бір оқулықпен оқысақ
  ● Оқулықтағы ақпараттар оқушының жас ерекшеліктеріне сай жазылса;
  ● 10 сынып бағдарламасы қайта қаралып ішіне кем дегенде елдердің шаруашылығы мен экономикасы енгізілсе;
  ● 7 сыныпта материктерді тануға тарау берілсе;

 139. Мен 8 сынып оқушысымын. Мен үшін 7 Мен 8 сынып география кітабы қызықсыз. Себебі кітапта керек емес кестелер Мен мәліметтер көп. Тест тапсырып болған соң білмеген сұрақтың жауабын тауа алмайсың. Сол себепті алдыңғы география кітабын қайтаруды талап етемін.

 140. Мені 7-ші мен 8-сынып география кітабы қызықтырмады.Себебі қызықтыратын мәліметтер жоқ.Сол себептен мен бұрынғы географияны асыға күтемін.Себебі маған аға,әпкелерім оның ішінде көптеген қызықты мәлеттер, Қазақстан туралы пайдалы деректер, басқа елдердің ж/е отанымыздың осы уақытқа дейін жеткен жетістіктері ж/е т.б қызықты мәліметтер жазғанын айтан болатын. Ал қазіргі кітап түсінүге қиын бір тақырыпты бір неше тақырыпқа бөліп тастаған. Тағы бір қосарым көптеген географиялық терминдердің мағынасын толық ашпаған. Осы себептерден менің айтқым келгені Бұрынғы география кітабін қайтаруды сұраймын!!!

 141. 1.Разработать перечень по обязательному понятийному аппарату, исследователей, путешественников и географической номенклатуре.
  2.Пересмотреть программы в сторону оптимизации, согласно возрастным особенностям
  3.Добавить раздел по страноведению (можно за счет часов раздела « Природопользование и геоэкология»)
  4.четверть начинать с понедельника и заканчивать субботой, чтобы дней неделей в каждой четверти было одинаковое число, а самих часов столько , сколько предусматривает программа.
  5..Создать сайт (журнал) либо другой информационный ресурс, где учителя в постоянном режиме получали бы новейшую информацию по содержанию и новинкам в географии, по методическим рекомендациям, по обзору литературы и других видов ресурсов; имели бы возможность по обмену опытом.

 142. Бұл пікірлердің барлығы өте орынды айтылған. География пәні мұғалімдері Есназарова Ұлжалғас Әмзеқызының пікірін толығымен қолдаймыз. Барлығы орынды айтылған және оқулықтарымыз жүйелі түрде қазақ тілінде жазылса екен! Бұрынғы физикалық география мен материктер мен мұхиттар географиясы қайта қалпына келеді деген үмітім бар. Түркітілдес елдердің географиясы оқытылуы міндетті! Жүйелі түрде берілген географиялық білім өте тиімді!

 143. Кейбіреулері айтады: География негізгі пән ретінде керек емес деп, қалай біздің заманымыздан бұрын ежелгі грек жерінде бастау алған ғылым, ғылым ретінде ғұламалар таныған пән негізгі болмайды? Шоқан бабамыздың “тұңғыш географ-ғалым”деген атағы қайда қалды? Екінші сұрақ: Кітапты неге негізге алмаймыз? Кітап неге қосымша құрал болып қала береді? Бұл жерде кітаптың ішінде ешқандай мәлімет жоқ? Анықтамалар оқушылар мүлдем түсініксіз, кілең әдіс-тәсілдер, біз оқушыларға фундамент беруіміз керек пе, әлде географ қылып шығаруымыз қажет пе? Неге кітап шығаратын баспаларды, авторларды жауапқа тартпайсыздар? картамен жұмыс мүлдем аз, экономикалық география мен физикалық географияны араластырып былық қылған

 144. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности в школе осуществляется в первую очередь на уроках географии.Считаю целесообразным, учитывая возрастные особенности детей, внести изменения в программу школьного курса географии. С 6 класса изучение основ физической географии, с 7 класса географии материков и океанов, в 8-9 классах физической и экономической географии Казахстана. Изучив решения съезда учителей географии и Есназаровой Ұ.Ә, рабочей группе необходимо пересмотреть преподавание школьного курса географии и географии Казахстана.

 145. Есназарова Ұлжалғас Әмзеқызының көтерген бастама ұсыныстары өте орынды қажет және маңызды. Аталған ұсыныстар Түркістан қаласында өткен республикалық география сьезінде ҚР БЖҒМ вице министрі Шолпан Каринова ханымның алдында айтылды. Осы ұсыныстар министрлік тарапынан қолдауға ие болып оң шешімін табады деген үміттеміз.

 146. Толықтай келісемін оң шешімін табады деген үміт бар

 147. Есназарова Ұлжалғас Әмзеқызының ұсынысы өте орынды қажет және маңызды. Респуб.қ сьезде осы ұсыныстар ҚР БЖҒМ вице министрі Шолпан Каринованың қатысуымен өткен жиында айтылды. Осы ұсыныстарды тыңдаған министр өкілдері оң шешімін шығарып берсе болды

 148. Республикалық география пән мұғалімдерінің сьезі қасиетті өлке Түркістан төрінде талқыланды. ҚР БЖҒМ вице министрі Каринова Шолпан Канатқызы қатысып республиканың барлық аймағынан келген ұстаздардың мұң мұқтажын тыңдады. Ұлжалғас Әмщеқызының ұсыныстары барлық пән мұғалімдерінің көкейінде жүрген мәселе болып табылады. Шолпан ханымда білімнің жанашыры ретінде бірімізге белгілі.аталған мәселелерді білім министрі Асхат Аймағанбетовке өз кезегінде жеткізіп оң шешім шығарады деген ойдамыз

 149. Республикалық география пән мұғалімдерінің сьезі қасиетті өлке Түркістан төрінде талқыланды. ҚР БЖҒМ Вице Министрі Каринова Шолпан Канатқызы қатысып республиканың барлық аймағынан келген ұстаздардың мұң мұқтажын тыңдады. Ұлжалғас Әмзеқызының ұсыныстары барлық пән мұғалімдерінің көкейінде жүрген мәселе болып табылады. Шолпан ханымда білімнің жанашыры ретінде бәрімізге белгілі.аталған мәселелерді білім министрі Асхат Аймағанбетовке өз кезегінде жеткізіп оң шешім шығарады деген ойдамыз

  Ответить

 150. Саламатсыздар ма әріптестер! Алдымен ҚР ҒжәнеБ министрлігіне, Ы. Алтынсарин атындағы Академия орталығына осындай киелі Рамазан айында киелі мекеніміз Түркістан қаласында өткізілген география пәнінің мұғалімдерінің съездіне қатысып, мұғалімдердің көкейінде жүрген сауалдарды тыңдап, ой бөліскендеріңізге мың алғыс!!! Енді осынау киелі мекенде қаралған география пәнінің мәселелері оңды шешімін табады деген сенімдеміз! Президентіміз атап өткендей “ашық қоғамда” барлық мәселені ашықта анық айтқан әріптестерім сіздерге де алғысымыз шексіз. Барлық сыныптарға бұрынғы география оқулығы мен бағдарламасы қайтарылса деп тілейміз. Оқулықты, бағдарламаны өзгерткендеріңізбен барлық мектеп бітірушілер мен 9 класс оқушыларына келіп жатқан сынақ сұрақтар бұрынғы оқулықтан берілетін білім болып отыр. Қазіргі оқулық баланың жас ерекшелігіне қарайда жасалмаған.

 151. Көтеріліп отырылған мәселе өте орынды. Жаңа оқулыққа қарағанда, ескі оқулықтың түсінікті екені айдан анық деп ойлаймын. Мен Ұлжалғас Есназарова апайдың сөзін 100% қолдаймын.

 152. Мен Есназарова Ұлжалғас апайдың ұсынысын қолдаймын.Өте орынды айтылған

 153. Ұ.Есназарованың ұсынысын толық қолдаймыз!ұсынысы өте орынды,бұрынғы кітап түсінікті еді

 154. Ұлжалғас Есназарова Апайдың ұсыныстарын 100% қолдаймын.Осы ұсыныстардың,мұғалімдердің пікірлерін,министрліктен қолдау табады деп сенімдемін.

 155. Қолдаймыз!Бұрынғы оқулықтардын оралғанын калаймыз!

 156. Ұлжалғас Есназарова Апайдың ұсыныстарын 100% қолдаймын.Осы ұсыныстардың,мұғалімдердің пікірлерін,министрліктен қолдау табады деп сенімдемін.

 157. Қолдаймыз!Бұрынғы оқулықтардын оралғанын калаймыз!

 158. Ұсынылып отырған ұсыныстар өте жақсы жүйеленіп берілген, толықтай келісемін, енді осы ұсыныстар толығымен жүзеге асып жатса нұр үстіне нұр болады. Барлығы сəттілігімен, жақсылығымен қолдау табады деген сенімдемін.

 159. Мақалада көрсетілген ұсыныстарға, қазіргі географияны оқытудың өзекті мәселереіне толықтай келісемін. Алдағы уақытта шешімін табатына сенемін!

 160. Ұлтжанды Мәңгілік елдің азаматын, жеке тұлғасын тәрбиелеу үшін География пәндері мектепте жүйелі түрде өтілуі қажет.Ол үшін Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша жазылған оқулық тарды қайта қарап.5-сыныпқа Жаратылыстану,6-!сыныпқа Физикалық географияның бастапқы курсы’7-сыныпқа Материктер мен мұзиттар географиясы’ 8-9-сыныптара Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы қайтарылды қажет. 10-сыныпқа Д.ж.экономикалық әлеуметтік саяси геогрфиясы 11-12 сыныптарда Қазіргі дүние географиясы оқытылса нұр үстіне нұр болар еді

 161. Ұлтжанды Мәңгілік елдің азаматын, жеке тұлғасын тәрбиелеу үшін География пәндері мектепте жүйелі түрде өтілуі қажет.Ол үшін Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша жазылған оқулық тарды қайта қарап. 5-сыныпқа Жаратылыстану,6-сыныпқа Физикалық географияның бастапқы курсы 7-сыныпқа Материктер мен мұзиттар географиясы 8-9-сыныптара Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясы қайтарылуы қажет. 10-сыныпқа Д.ж.экономикалық әлеуметтік саяси геогрфиясы 11-12 сыныптарда Қазіргі дүние географиясы оқытылса нұр үстіне нұр болар еді.

 162. Жақында Түркістан қаласында география пәнін оқыту мәселесі бойынша ғылыми практикалық съезі өтті. Қазіргі таңда география пәнін оқытудың қордаланған мәселесіне көңіл бөліп, қоғам алдына талқылауға шығарғаны үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке және Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына алғыс білдіреміз. Мен өзім география пәнінің мұғалімі ретінде өз ойымды білдіргім келеді. Болашақ ұрпақты ұлттық құңдылықтары айшықталған саналы азамат ретінде қалыптастыруда пәндік білімнің алатын орны ерекше. Глобализация дәуірінде Қазақстан халқының орнын анықтау жолында география пәнінің 8- сыныптағы «Қазақстанның физикалық географиясы» , 9- сыныптағы «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы» ретінде оқытылуы оң әрекет болып табылады деген ойды қолдаймын.

 163. Ұ.Есназарова апайдың барлық ұсыныс талаптарын қолдаймын. Ұлттық идеология мен құндылықтарға ие ұрпақ қалыптассын десек осы жүйеге оралуымыз керек деп ойлаймын. Осы ұсыныс менистірліктен қолдау табатына сенімдімін.

 164. Өте ұтымды ой. Қазіргі таңда 7.8 сынып оқушыларының кітабы түсініксіз.
  Және өте ауыр. Есназарова Ұлжалғас апайды қолдаймын. Осы бастан келешек ұрпақтың қандай білім алып жатқанын қадағалауымыз қажет.

 165. Келісемін. Бұрын осындай бағдарлама болған. Қазір картаға тартсан ана жаққа жетпейді, теорияны меңгерсе карта жағы қалып қояды, барлық сыныптарда қысқартылған туп бойынша аптасына 1 сабақ. Не үлгересін?

 166. Толықтай келісемін, 5 сынып жаратылыстану, 6 сыныптан бастап география оқысақ жақсы болар еді

 167. Өте ұтымды ой. Қазіргі таңда 7.8 сынып оқушыларының кітабы түсініксіз.
  Және өте ауыр. Есназарова Ұлжалғас апайды қолдаймын. Осы бастан келешек ұрпақтың қандай білім алып жатқанын қадағалауымыз қажет.

 168. Выражая благодарность, Министру образования Аймагамбетову А.К. и Академии образования им.Алтынсарина в организации и проведении такого важного мероприятия , как съезд учителей Казахстана. Ознакомившись с материалами съезда, поддерживаю предложение педагогов – коллег о возврате физической географии в 6-м классе . Учебник “Физическая география Казахстана ” 8 класс и “Экономическая география Казахстана ” за 9 класс составлен в соответствии с возрастными особенностями учащихся 8-х, 9-х классов. В учебнике Есказаровой У. А. соблюдены дидактические принципы наглядности, научности, доступности, а главное последовательности.
  Учёный материал, данный в ученике необходим для изучения тем, которые встречаются в тестовых заданиях при подготовке к ЕНТ в 11 классе.

 169. Выражая благодарность, Министру образования Аймагамбетову А.К. и Академии образования им.Алтынсарина в организации и проведении такого важного мероприятия , как съезд учителей Казахстана. Ознакомившись с материалами съезда, поддерживаю предложение педагогов – коллег о возврате физической географии в 6-м классе . Учебник “Физическая география Казахстана ” 8 класс и “Экономическая география Казахстана ” за 9 класс составлен в соответствии с возрастными особенностями учащихся 8-х, 9-х классов. В учебнике Есказаровой У. А. соблюдены дидактические принципы наглядности, научности, доступности, а главное последовательности.
  Учёный материал, данный в ученике необходим для изучения тем, которые встречаются в тестовых заданиях при подготовке к ЕНТ в 11 классе.

 170. Ұсыныстарды қолдаймын. өте дұрыс айтылған. Жаңа оқу жылында шешімін тапса….

 171. Ұсыныстарды қолдаймын! Өте орынды! Бұрынғы оқулықтарымыз қайтып келсе тіптен жаксы болар еді!

 172. Ұсыныстармен толықтай келісем. Бірақ ҰБТ-ның кейбір сұрақтары мағынасыз және түсініксіз соларды қарастырсаңыздар жақсы болар еді.

 173. Көтеріліп отырылған тақырыптар қазіргі кезеңдегі өткір мәселелердің бірі. Жапонияға, Батысқа, кәзіргі ТМД елдеріндегі өзгерістерге тамсанғанша, солардың өзімізге сәйкестеу келетін
  жақтарын ұлттық негізге сай байланыстыра дамыту артық етпеген болар еді. Көптеген географтардың бұрынғы оқулықтарды қайтару туралы ұсыныстары орынды. Тілі түсінікті,кезең- кезеңімен жүйелілік бар болатын. Ұлжанның айтып пікірлері мен ұсыныстары көңілге қонымды,еліміздегі география пәні мұғалімдерінің ойын- пікірлерін дөп басып, естір құлақ болса жеткізе айтып отыр. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын бөліп оқыту керек. Ұлттық, саяси -идеялық,патриоттық тәрбие берудегі маңызы өте зор. Жеріміздің ұлан-ғайыр үлкендігі, жүзден астам ұлттардың мекендейтіні, болашақ ұрпақтардың бойына Отанға, жердің асты-үстіндегі мол қазба байлықтарына, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруда берері мол пән екендігі айтпасада түсінікті. БҒМ-і жауапты адамдар Қ.Р 7000-нан астам мектептегі географ мұғалімдерінің ой-пікірлерінен дұрыс қорытынды жасайды деген ойдамын. ШҚО Тарбағатай ауданында 40- жыл үздіксіз география пәнінен сабақ бергендіктен пікір айтуды жөн көрдім.

 174. Көтеріліп отырылған тақырыптар қазіргі уақыттағы өткір мәселелердің бірі. Жапония,Батысқа, кәзіргі ТМД елдеріндегі өзгерістерге тамсанғанша, солардың өзімізге сәйкестеу келетін тұстарын ұлттық негізге сай байланыстыра отыра дамытсақ артық болмас еді. Географ мұғалімдердің көпшілігінің бұрынғы оқулықтарды қайтару туралы ұсыныстары орынды. Тілі түсінікті, кезең-кезеңімен жүйелілік бар еді. Ұлжанның айтып отырған пікірлері мен ұсыныстары көңілге қонымды, еліміздегі география пәні мұғалімдерінің ойын-пікірін дөп басып, естір құлақ болса жеткізе айтып отыр. Қазақстанның физикалық және экономикалық географиясын бөліп оқыту керек. Ұлттық, саяси-идеялық, патриоттық тәрбие берудегі маңызы өте зор. Жеріміздің ұлан-ғайыр үлкендігі, асты-үстінің пайдалы қазбаларға молдығы, болашақ ұрпақтардың бойына Отанға,жерге, табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруда ерекше пән екендігі айтпасада түсінікті. БҒМ-жауапты адамдар Қ.Р-ы 7000-астам мектептегі географ ммұғалімдердің ой-пікірлерінен дұрыс тұжырым жасайды деген ойдамын. 40-жыл үздіксіз география пәнінен сабақ бердім.

 175. Жоғарыда аталған пікірлерге толық келісемін. Бұрынғы оқулықтар қайтарылса екен. Осы айтылып жатқан ұсыныстар өз шешімін табар. Және жақсы нәтижелер көресітіледі деп ойлаймын.

 176. Толығымен ұсыныстарға келісемін. Бұрынғы оқулығымыз қайтарылса, тілі жатық, білімі терең., мағынасы анық, жүйелілік бар. Елін, жерін қанық білетін, саналы ұрпақ тәрбиелесек.Қазіргі оқулықтар түсініксіз. Ұлжалғас Әмзеқызын қолдаймын.

 177. Жоғарыда аталған пікірлерге толық келісемін. Бұрынғы оқулықтар қайтарылса екен. Осы айтылып жатқан ұсыныстар өз шешімін табады деген ойдамын

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- ЖАРНАМА -spot_img

СОҢҒЫ ЖАЗБА