12.07.2024

2018-2019 оқу жылына арналғанбілім беру гранттарының мамандықтар бойынша тізімі  (магистратура) 

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.

2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды  даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.

2018-2019 оқу жылына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мамандықтың коды Мамандықтыңатауы Барлығы Ғылыми-педагогикалықбағыт Ағылшынтіліндеғылыми-педагогикалықбағыт АғылшынтіліндеБейіндібағыт
1. Білім
6M010100 Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу 50 50    
6M010200 Бастауыштаоқытупедагогикасы мен әдістемесі 150 150    
6M010300 Педагогика және психология 160 160    
6M010400 Бастапқыәскеридайындық 7 7    
6M010500 Дефектология 100 100    
6M010600 Музыкалықбілім 20 20    
6M010700 Бейнелеуөнеріжәнесызу 7 7    
6M010800 Денешынықтыружәне спорт 43 43    
6M010900 Математика 220 220  
6M011000 Физика 250 125   125
6M011100 Информатика 250 125   125
6M011200 Химия 250 125   125
6M011300 Биология 250 125   125
6M011400 Тарих 250 250    
6M011600 География 105 105    
6M011700 Қазақтіліжәнеәдебиеті 170 170    
6M011800 Орыстіліжәнеәдебиеті 170 170    
6M011900 Шетелтілі: екішетелтілі 200 200  
6M012000 Кәсіптікоқыту (сала бойынша) 80 80    
6M012100 Қазақтіліндеоқытпайтынмектептердегіқазақтілі мен әдебиеті 27 27    
6M012200 Орыстіліндеоқытпайтынмектептердегіорыстілі мен әдебиеті 29 29    
6M012300 Әлеуметтік педагогика жәнеөзін-өзітану 60 60    
6М012400 Педагогикалықөлшеу 150 150    
Барлығы 2998 2298 200 500
2. Гуманитарлықғылымдар
6M020100 Философия 70 70    
6M020200 Халықаралыққатынастар 30 30    
6M020300 Тарих 94 94    
6M020400 Мәдениеттану 40 40    
6M020500 Филология 113 113    
6M020600 Дінтану 50 50    
6M020700 Аудармаісі 100 100    
6M020800 Археология және этнология 60 60    
6M020900 Шығыстану 50 50    
6М021000 Шетелфилологиясы 60 60    
6M021200 Түркітану 21 21    
6M021300 Лингвистика 20 20    
6M021400 Әдебиеттану 20 20    
6M021500 Исламтану 20 20    
Барлығы 748 748    
3. Құқық
6M030100 Құқықтану 133 83 50  
6M030200 Халықаралыққұқық 30   30  
6M030400 Кеденici 5 5  
6М030500 Сот сараптамасы 40 40    
Барлығы 208 123 85  
4. Өнер
6М040600 Режиссура 12 12    
6М041200 Операторлықөнер 12 12    
6M041300 Кескіндеме 10 10    
6M041400 Графика 20 20    
6М041600 Өнертану 15 15    
6M041900 Мұражайісіжәнеескерткіштердіқорғау 12 12    
6M042000 Сәулет 100 100    
6М042100 Дизайн 100 100    
6М042200 Баспаісі 10 10    
Барлығы 291 291    
5. Әлеуметтікғылымдар, экономика және бизнес
6M050100 Әлеуметтану 70 70    
6M050200 Саясаттану 90 90    
6M050300 Психология 90 90    
6M050400 Журналистика 70 70    
6M050500 Аймақтану 39 39    
6M050600 Экономика 108 54 54  
6M050700 Менеджмент 103 52 51  
6M050800 Есепжәне аудит 95 48 47  
6M050900 Қаржы 95 48 47  
6M051000 Мемлекеттікжәнежергіліктібасқару 50 25 25  
6M051100 Маркетинг 42 21 21  
6M051300 Әлемдік экономика 20 10 10  
6M051400 Қоғамдықбайланыс 25 25    
6M051500 Мұрағаттану, құжаттаржүргізужәнеқұжаттамалыққамтамасызету 10 10    
6M051600 Халықаралық журналистика 20 20    
6M051700 Инновациалық менеджмент 50 46 4  
6M051800 Жобаныбасқару 50 50    
6M052000 Іскерлікәкімшілікжүргізу 50 50    
6M052100 Мемлекеттік аудит 40 33 7  
6M052200 Конфликтология 10 10    
Барлығы 1127 861 266  
6. Жаратылыстануғылымдары
6M060100 Математика 150 150    
6M060200 Информатика 200 200    
6M060300 Механика 50 50    
6M060400 Физика 150 150    
6M060500 Ядерная физика 50 50    
6M060600 Химия 150 150    
6M060700 Биология 150 150    
6M060800 Экология 120 120    
6M060900 География 100 100    
6M061000 Гидрология 20 20    
6M061100 Физика и астрономия 30 30    
6M061200 Метеорология 15 15    
6M061300 Геоботаника 20 20    
Барлығы 1205 1205  
7. Техникалықғылымдаржәнетехнологиялар
6M070100 Биотехнология 250 250    
6M070200 Автоматтандыружәнебасқару 300 210 90  
6M070300 Ақпараттықжүйелер 445 312 133  
6M070400 Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету 310 217 93  
6M070500 Математикалықжәнекомпьютерлікмодельдеу 100 70 30  
6M070600 Геология жәнепайдалықазбаларкенорнынбарлау 76 76    
6M070700 Тау-кенісі 55 55    
6M070800 Мұнай-газ ісі 50 50    
6M070900 Металлургия 245 245    
6M071000 Материал танужәнежаңаматериалдартехнологиясы 100 100    
6M071100 Геодезия 35 35    
6M071200 Машина жасау 155 155    
6M071300 Көлік, көлік техника жәнетехнологиялары 150 150    
6М071400 Авиациялық техника және технология 10 10    
6M071600 Аспапжасау 48 48    
6M071700 Жылуэнергетикасы 258 258    
6M071800 Электр энергетикасы 170 170    
6M071900 Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар 184 184    
6M072000 Бейорганикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы 150 150    
6M072100 Органикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы 170 170    
6M072200 Полиграфия 5 5    
6M072300 Техникалық физика 30 30    
6M072400 Техникалықмашиналаржәнежабдықтар (сала бойынша) 160 160    
6M072600 Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы (сала бойынша) 25 25    
6M072700 Азық – түлікөнімдерініңтехнологиясы (сала бойынша) 133 133    
6M072800 Қайтаөңдеуөндірістерініңтехнологиясы (сала бойынша) 75 75    
6M072900 Құрылыс 143 143    
6M073000 Құрылысматериалдарын, бұйымдарынжәнеқұрастырылымдарынөндіру 160 160    
6M073100 Қоршағанортанықорғаужәнеөміртіршілігініңқауіпсіздігі 55 55    
6M073200 Стандарттаужәнесертификаттау (сала бойынша) 75 75    
6M073300 Тоқымаматериалдарыныңтехнологиясыжәнежобалануы 25 25    
6M073400 Жарылғышзаттар мен пиротехникалыққұралдардыңхимиялықтехнологиясы 10 10    
6M073500 Тағамқауіпсіздігі 175 175    
6M073600 Азық-түлікемесзаттар мен бұйымдарқауіпсіздігі 15 15    
6M073700 Пайдалықазбалардыбайыту 15 15    
6M073800 Материалдардықысымменөңдеутехнологиясы 6 6    
6M073900 Мұнайхимия 81 81    
6M074000 Наноматериалдаржәненанотехнологиялар (сала бойынша) 80 80    
6M074100 Картография 25 25    
6M074400 Гидротехникалыққұрылысжәнеғимарат 15 15    
6M074500 Көлікқұрылысы 40 40    
6M074600 Ғарыштық техника жәнетехнологиялар 115 115    
6M074700 Геофизикалықіздеуәдістеріжәнепайдалықазбаларкенорындарынбарлау 15 15    
6M074800 Фармацевтикалықөндірутехнологиясы 20 20    
6M074900 Маркшейдерлікіс 5 5    
6М075000 Метрология 13 13    
6М075200 Инженерлікжүйелержәнежелілер 15 15    
6M075300 Балқуықиынбейметаллжәнесиликаттыматериалдардыңхимиялықтехнологиясы 53 53    
6M075500 Гидрогеология жәнеинженерлік геология 10 10    
Барлығы 4855 4509 346  
8. Ауылшаруашылықғылымдары
6M080100 Агрономия 130 130    
6M080200 Мал шаруашылығыөнімдерінөндірутехнологиясы 128 128    
6M080300 Аңшылықтанужәнеаңшаруашылығы 4 4    
6M080400 Балықшаруашылығыжәнеөнеркәсіптікбалықаулау 4 4    
6M080500 Су ресурстарыжәне суды пайдалану 25 25    
6M080600 Аграрлық техника және технология 45 45    
6M080700 Орманресурстарыжәнеорманшаруашылығы 10 10    
6M080800 Топырақтанужәне агрохимия 139 139    
6M080900 Жеміс – көкөнісшаруашылығы 34 34    
6M081000 Жердімелиорациялау, баптаужәнеқорғау 20 20    
6M081100 Өсімдіктердіқорғаужәне карантин 18 18    
Барлығы 557 557    
9. Қызметкөрсету
6M090100 Көліктіпайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдаудыұйымдастыру 10 10    
6M090200 Туризм 59 59    
6M090300 Жергеорналастыру 20 20    
6M090500 Әлеуметтікжұмыс 28 28    
6M090600 Мәдени-тынығужұмысы 5 5    
6M090700 Кадастр 20 20    
6M090800 Бағалау 30 30    
6M090900 Логистика (сала бойынша) 14 14    
6M091000 Кітапханаісі 10 10    
6M091100 Геоэкология жәнетабиғаттыпайдаланудыбаскару 20 20    
6M091200 Мейрамханаісіжәнемейманханабизнесі 14 14    
Барлығы 230 230    
10. Әскериісжәнеқауіпсіздік
6M100200 Ақпараттыққауіпсіздікжүйесі 165 165    
Барлығы 165 165    
12. Ветеринария
6M120100 Ветеринарлық медицина 100 100    
6M120200 Ветеринарлық санитария 20 20    
Барлығы 120 120    
ЖИЫНЫ 12504 11107 897 500

“kazbilim” ақпарат

-ЖАРНАМА-spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- ЖАРНАМА -spot_img

СОҢҒЫ ЖАЗБА