Home >> Білім жарысы >> 2018-2019 оқу жылына арналғанбілім беру гранттарының мамандықтар бойынша тізімі  (PhD докторантура) 
2018-2019 оқу жылына арналғанбілім беру гранттарының мамандықтар бойынша тізімі  (PhD докторантура) 

2018-2019 оқу жылына күндізгі оқу нысаны бойынша мамандықтар бөлінісінде жоғары білімі бар мамандарды,магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстары бөлінді.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бұйрық жарияланған. Министрліктің бұйрығына қоса берілген қосымшада мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ЖОО-ларда жоғары білімі бар мамандарды, магистрлерді, PhD докторларын даярлауға арналған квоталар көрсетілген.

2018-2019 оқу жылынажоғары білімі бар мамандарды  даярлауға 53594 грант, магистрлерді даярлауға 12504 грант, PhD докторларын даярлауға 2240 грант бөлінген. Мемлекет тарапынан техникалық мамандықтарға көп грант бөлінгендігін атап өткен жөн.

2018-2019 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған  мемлекеттік білім беру тапсырысы

Мамандық коды Мамандықтыңатауы Саны
1. Білім
6D010100 Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу 6
6D010200 Бастауыштаоқытупедагогикасы мен әдістемесі 25
6D010300 Педагогика және психология 50
6D010500 Дефектология 30
6D010700 Бейнелеуөнеріжәнесызу 0
6D010800 Денешынықтыружәне спорт 6
6D010900 Математика 30
6D011000 Физика 30
6D011100 Информатика 12
6D011200 Химия 30
6D011300 Биология 30
6D011400 Тарих 20
6D011600 География 10
6D011700 Қазақтіліжәнеәдебиеті 21
6D011800 Орыстіліжәнеәдебиеті 10
6D011900 Шет ел тілі: екішет ел тілі 30
6D012000 Кәсіптікбілім (сала бойынша) 10
6D012300 Әлеуметтік педагогика жәнеөзін-өзітану 10
Барлығы 360
2. Гуманитарлықғылымдар
6D020100 Философия 20
6D020200 Халықаралыққатынастар 11
6D020300 Тарих 35
6D020400 Мәдениеттану 10
6D020500 Филология 23
6D020600 Дінтану 14
6D020700 Аудармаісі 12
6D020800 Археология және этнология 15
6D020900 Шығыстану 10
6D021000 Шетелфилологиясы 13
6D021200 Түркітану 10
6D021300 Лингвистика 19
6D021400 Әдебиеттану 16
6D021500 Исламтану 10
Барлығы 218
3. Құқық
6D030100 Құқықтану 20
6D030200 Халықаралыққұқық 10
Барлығы 30
4. Өнер
6D042000 Сәулет 10
Барлығы 10
5. Әлеуметтікғылымдар, экономика және бизнес
6D050100 Әлеуметтану 30
6D050200 Саясаттану 30
6D050300 Психология 20
6D050400 Журналистика 11
6D050500 Аймақтану 5
6D050600 Экономика 35
6D050700 Менеджмент 15
6D050800 Есепжәне аудит 15
6D050900 Қаржы 15
6D051000 Мемлекеттікжәнежергіліктібасқару 15
6D051100 Маркетинг 10
6D051300 Әлемдік экономика 8
6D051700 Инновациялық менеджмент 24
6D051800 Жобаныбасқару 20
6D052000 Іскерлікәкімшілікжүргізу 10
6D052100 Мемлекеттік аудит 5
Барлығы 268
6. Жаратылыстануғылымдары
6D060100 Математика 50
6D060200 Информатика 16
6D060300 Механика 20
6D060400 Физика 25
6D060500 Ядролық физика 50
6D060600 Химия 50
6D060700 Биология 50
6D060800 Экология 30
6D060900 География 15
6D061000 Гидрология 10
6D061100 Физика және астрономия 30
6D061300 Геоботаника 10
Барлығы 356
7. Техникалықғылымдаржәнетехнологиялар
6D070100 Биотехнология (сала бойынша) 35
6D070200 Автоматтандыружәнебасқару 50
6D070300 Ақпараттықжүйелер 50
6D070400 Есептеутехникасыжәнебағдарламалыққамтамасызету 50
6D070500 Математикалықжәнекомпьютерлікмодельдеу 30
6D070600 Геология жәнепайдалықазбаларкенорнынбарлау 20
6D070700 Тау-кенісі 20
6D070800 Мұнай-газ ісі 13
6D070900 Металлургия 20
6D071000 Материал танужәнежаңаматериалдартехнологиясы 15
6D071100 Геодезия 15
6D071200 Машина жасау 15
6D071300 Көлік, көлік техника жәнетехнологиялары 10
6D071400 Авиациялық техника және технология 5
6D071600 Аспапжасау 15
6D071700 Жылуэнергетикасы 15
6D071800 Электр энергетикасы 25
6D071900 Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар 35
6D072000 Бейорганикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы 35
6D072100 Органикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясы 35
6D072300 Техникалық физика 30
6D072400 Техникалықмашиналаржәнежабдықтар (сала бойынша) 10
6D072600 Жеңілөнеркәсіпбұйымдарыныңтехнологиясыжәнеқұрастырылуы (сала бойынша) 4
6D072700 Азық — түлікөнімдерініңтехнологиясы (сала бойынша) 10
6D072800 Қайтаөңдеуөндірістерініңтехнологиясы (сала бойынша) 10
6D072900 Құрылыс 6
6D073000 Құрылысматериалдарын, бұйымдарынжәнеқұрастырылымдарынөндіру 15
6D073100 Қоршағанортанықорғаужәнеөміртіршілігініңқауіпсіздігі 10
6D073200 Стандарттаужәнесертификаттау 9
6D073300 Тоқымаматериалдартехнологиясыжәнежобалау 4
6D073400 Жарылғышзаттар мен пиротехникалыққұралдардыңхимиялықтехнологиясы 6
6D073500 Тағамқауіпсіздігі 20
6D073900 Мұнайхимия 20
6D074000 Наноматериалдаржәненанотехнологиялар (сала бойынша) 30
6D074400 Гидротехникалыққұрылысжәнеғимарат 10
6D074600 Ғарыштық техника жәнетехнологиялар 10
6D074800 Фармацевтикалықөндірістехнологиясы 30
6D075100 Информатика, есептегіш техника жәнебасқару 20
6D075500 Гидрогеология  жәнеинженерлік геология 15
Всего 777
8. Ауылшаруашылықғылымдары
6D080100 Агрономия 20
6D080200 Мал шаруашылығыөнімдерінөндірутехнологиясы 20
6D080500 Су ресурстарыжәне суды пайдалану 10
6D080600 Аграрлық техника және технология 15
6D080700 Орманресурстарыжәнеорманшаруашылығы 6
6D080800 Топырақтанужәне агрохимия 20
6D080900 Жеміс – көкөнісшаруашылығы 5
6D081000 Жердімелиорациялау, баптаужәнеқорғау 10
6D081100 Өсімдіктердіқорғаужәне карантин 20
6D081200 Ауылшаруашылығынэнергияменқамтамасызету 5
Барлығы 131
9. Қызметкөрсету
6D090100 Көліктіпайдаланужәнежүкқозғалысы мен тасымалдаудыұйымдастыру 4
6D090200 Туризм 7
6D090300 Жергеорналастыру 5
6D090500 Әлеуметтікжұмыс 5
6D090700 Кадастр 5
6D090900 Логистика (сала бойынша) 4
Барлығы 30
10. Әскериісжәнеқауіпсіздік
6D100200 Ақпараттыққауіпсіздікжүйесі 10
Барлығы 10
12. Ветеринария
6D120100 Ветеринарлық медицина 35
6D120200 Ветеринарлық санитария 15
Барлығы 50
ЖИЫНЫ 2240

«kazbilim» ақпарат

the author

Абай атамыздың сөзімен айтсақ: «білімдіден шыққан сөз, талаптығы болсын кез». Біз ортаға дәнекер бола алсақ – мақсатымыздың орындалғаны. Қадірлі оқырман сайт алаңында білім саласына байланысты өзекті деп санаған ойларыңызға орын береміз. Ұлт болашағына айтар ойларыңыз болса мархаббат.

One Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

  • Сайт алаңында білім саласы мен ұрпақ тәрбиесіне байланысты өзекті деп санаған ойларыңызға орын береміз. E-mail: kazbilim@gmail.com
  • ZERO.KZ HotLog
Top